UniFlood M G2

BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 20435 lm, 360 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401750363
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492957900