UniFlood M G2

BVP355 180LED 40K 220V L50 15

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 33540 lm, 360 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401750213
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492942500