UniFlood M G2

BVP355 216LED 30K 220V L57 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 37400 lm, 450 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401750023
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492923400