UniFlood M G2

BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 23755 lm, 300 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749693
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492890900