UniFlood M G2

BVP354 120LED 30K 220V L50 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 19795 lm, 240 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749303
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492851000