UniFlood M G2

BVP354 120LED 40K 220V L50 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 22875 lm, 240 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749223
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492843500