UniFlood M G2

BVP354 96LED 30K 220V L40 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 17385 lm, 200 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748943 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492815200