UniFlood M G2

BVP353 72LED 40K 220V L57 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 14405 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748503
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492771199