UniFlood M G2

BVP353 72LED 30K 220V L57 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 11870 lm, 150 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748313
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492752099