UniFlood M G2

BVP353 60LED 40K 220V L50 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 11580 lm, 120 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748143
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492735399