UniFlood M G2

BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 6575 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748113 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492732299