UniFlood M G2

BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 5480 lm, 120 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748093
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492730899