UniFlood M G2

BVP353 48LED 40K 220V L40 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 9415 lm, 100 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747783
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492699899