UniFlood M G2

BVP353 36LED 40K 220V L35 15

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 7270 lm, 80 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747333
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492654799