UniFlood M G2

BVP353 30LED 40K 220V L30 15

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 5520 lm, 60 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746973
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492618999