UniFlood M G2

BVP353 24LED 30K 220V L24 15

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3955 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746603
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492581699