UniFlood M G2

BVP353 24LED 40K 220V L24 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 4205 lm, 50 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746523
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492573199