UniFlood M G2

BVP353 18LED 40K 220V L21 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3600 lm, 40 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746343 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492555799