UniFlood M G2

BVP353 12LED 40K 220V L15 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 2225 lm, 24 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745623
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492483399