UniBar

BCS341 60LED 40K 24V OC L100

Mô tả sản phẩm

UniBar, 770 lm, 15 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401779152
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972528799