UniBar

BCS341 60LED 30K 24V OC L100

Mô tả sản phẩm

UniBar, 725 lm, 15 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401779132
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972534899