UniBar

BCS340 12LED 40K 24V OC L30

Mô tả sản phẩm

UniBar, 155 lm, 3 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401779062 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974895899