UniBar

BCS342 36LED 40K 24V OC L30

Mô tả sản phẩm

UniBar, 510 lm, 7.5 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401704283
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453715699