UniBar

BCS342 120LED 40K 24V OC L100

Mô tả sản phẩm

UniBar, 1630 lm, 24 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401703983
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453685299