Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

BHLE 250L 200 TS

Mã đơn hàng: 913713017242
Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505029100