Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

BHL 250L 200

Mã đơn hàng: 913710100442 Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505063500