TL-D LIFEMAX Super 80

18 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube

Mã đơn hàng: 927980286536
Mã đơn hàng đầy đủ: 871150028562100