TL-D LIFEMAX Super 80

18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube

Mã đơn hàng: 927980284036
Mã đơn hàng đầy đủ: 871150028560700