Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 18V

Mã đơn hàng: 911401821902
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951450749400