Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V

Mã đặt hàng: 911401803102
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401803102