Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V

Mã đơn hàng: 911401803102 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401803102