Đèn RoadFlair Gen2

BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 36200 lm, 250 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674106
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972831800