Đèn RoadFlair Gen2

BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 28500 lm, 200 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674006
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972814100