Đèn RoadCharm

BRP471 LED 90/NW 70W 220-240V DME

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadCharm, 9000 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401658205
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401658205