Đèn RoadCharm

BRP471 LED 47/NW 36W 220-240V DME

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadCharm, 4700 lm, 36 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401657805 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401657805