UniStrip G4

BCP386 60LED 40K 24V 60 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 1045 lm, 15 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780522
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451417199