UniStrip G4

BCP386 30LED 40K 24V A11 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 515 lm, 7.5 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780332
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451398399