UniStrip G4

BCP382 9LED 40K 24V 17 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 659 lm, 9 W, Trắng trung tính, 17° x 17°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739702
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972627799