UniStrip G4

BCP382 36LED 40K 24V A2 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 2584 lm, 36 W, Trắng trung tính, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739462
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972539399