UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5700 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776693 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950651099