UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7855 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776673
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950649799