UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4455 lm, 150 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776643
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950646699