UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5405 lm, 150 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776613
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950643599