UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 9065 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401776593
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950641199