UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 9420 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776583
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950640499