UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 12975 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401776543
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950636799