UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 11430 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776523 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950634399