UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 10965 lm, 150 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776503 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950632999