UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 8390 lm, 150 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776473
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950629999