UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 8720 lm, 150 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776463
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950628299