UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 11190 lm, 150 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776453
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950627599